FIGURE 1. Investigated localities with late Miocene, Pliocene and Pleistocene catfish remains. 1, Popovo. 2, Mykhailivka. 3, Lobkovo. 4, Frunzovka. 5, Palievo. 6 , Otradovo. 7, Lysa Gora. 8 , Kubanka. 9, Novoelizavetovka. 10, Cherevichne. 11, Vasylivka. 12, Verkhnya Krynitsya. 13, Egorovka. 14, Novoukrainka. 15, Pontian lectostratotype. 16, Vinogradovka. 17, Nerubaiske. 18, Trudomirovka. 19, Novopetrovka. 20, Kamenskoe. 21, Kotlovina. 22 , Shkodova Gora. 23, Shirokino. 24, Obukhovka. 25, Novokyivka. 26, Semibalka.

 figure1

FIGURE 2. Isolated bones assigned to † Heterobranchus austriacus Thenius, 1952. 1-3, left pectoral-fin spine (NMNHU-P 33/570, Mykhailivka 2): dorsal view ( 1), ventral view ( 2), proximal articulation surface ( 3). 4-5, right pectoral-fin spine (NMNHU-P 41/3732, Kubanka 2): dorsal view ( 4), proximal articulation surface ( 5). 6-7, right pectoral-fin spine (NMNHU-P 41/2891, Frunzovka 2): dorsal view ( 6), proximal articulation surface ( 7). 8 , right pectoral-fin spine with wrong accrete fracture (NMNHU-P 33/574, Mykhailivka 2), lateral view. 9-10, right pectoral-fin spine (NMNHU-P 41/2908, Frunzovka 2): lateral view ( 9), proximal articulation surface ( 10). Scale bars equal 5 mm (Figure 2.1-2, 2.4, 2.6, 2.8-9) and 2 mm (Figure 2.3, 2.5, 2.7, 2.10).

 figure2

FIGURE 3. Isolated bones assigned to † Silurus spinosus n. sp. 1-5 , holotype, left pectoral-fin spine (NMNHU-P 29/1747, Popovo 3): dorsal view ( 1), ventral view ( 2), medial view ( 3), lateral view ( 4), proximal articulation surface ( 5). 6-7, distal fragments of pectoral-fin spines (NMNHU-P 29/4034-4035, Lobkovo). 8, medial part of parasphenoid (NMNHU-P 29/1756, Popovo 3), dorsal view. 9, right dentary (NMNHU-P 29/4002, Lobkovo), medial view. 10, symphysal fragment of cleithrum (NMNHU-P 29/1814, Popovo 3), lateral view. 11 , articular (NMNHU-P 29/1852, Popovo 3), lateral view. 12 , praemaxilla (NMNHU-P 29/1906, Popovo 3), ventral view. 13 , articular facet of quadrate (NMNHU-P 29/1911, Popovo 3), anterior view. Scale bars equal 10 mm.

 figure3

FIGURE 4. Isolated bones assigned to Silurus soldatovi Nikolsky and Soin, 1948. 1, left pectoral-fin spine (NMNHU-P 41/2894, Frunzovka 2), medial view. 2-4, right pectoral-fin spine (NMNHU-P 41/2454, Pontian lectostratotype): lateral view ( 2), medial view ( 3), proximal articulation surface ( 4). 5, left pectoral-fin spine (NMNHU-P 37/736, Novopetrovka), dorsal view. 6, left pectoral-fin spine (NMNHU-P 41/4432, Egorovka 2), dorsal view. 7, left pectoral-fin spine with wrong accrete fracture (NMNHU-P 41/4457, Egorovka 2), medial view. 8-9, right pectoral-fin spine (NMNHU-P 42/213, Kamenskoe): dorsal view ( 8), medial view ( 9). 10, distal part of pectoral-fin spine (NMNHU-P 42/254, Kamenskoe), ventral view. 11, distal part of pectoral-fin spine (NMNHU-P 53/4508, Novokyivka), dorsal view. 12-14, left pectoral-fin spine (NMNHU-P 53/4507, Novokyivka): dorsal view ( 12), lateral view ( 13), proximal articulation surface ( 14). 15, symphysal part of cleithrum (NMNHU-P 29/1223, Vasylivka 1), lateral view. 16, fragment of cleithrum (NMNHU-P 29/664, Verkhnya Krynitsya 2), lateral view. 17, symphysal part of cleithrum (NMNHU-P 41/4458, Egorovka 2), lateral view. 18, articular facet of quadrate (NMNHU-P 42/784, Kamenskoe), anterior view. 19, fragment of left dentary (NMNHU-P 29/1238, Vasylivka 1), lateral view. 20, fragment of right dentary (NMNHU-P 42/885, Kamenskoe), lateral view. 21, right cleithrum (NMNHU-P 53/4614, Novokyivka), lateral view. 22, left dentary (NMNHU-P 53/4610, Novokyivka), lateral view. 23, right articular (NMNHU-P 29/1237, Vasylivka 1), medial view. 24, right articular (NMNHU-P 53/4593, Novokyivka), medial view. 25-26, Weberian centrum (NMNHU-P 42/207, Kamenskoe), lateral view. 27, Weberian centrum (NMNHU-P 53/4580, Novokyivka), lateral view. 28, abdominal centrum (NMNHU-P 42/1249, Kamenskoe), anterior view. Scale bars equal 10 mm (Figure 4.1-5, 4.8-16, 4.18, 4.20-26) and 5 mm (Figure 4.6-7, 4.17, 4.19, 4.27-28).

figure4 

FIGURE 5. Isolated bones assigned to Silurus glanis Linnaeus, 1758. 1-4, right pectoral-fin spines (NMNHU-P 41/609, 621, Shkodova Gora): dorsal view ( 1), lateral view ( 2), proximal articulation surface ( 3), fragment of the shaft with denticulations ( 4). 5, isolated jaw tooth (NMNHU-P 41/2530, Kotlovina 1), lateral view. 6, fragment of left dentary (NMNHU-P 41/52, Shkodova Gora): dorsal view. 7-8, right articular (NMNHU-P 41/626, Shkodova Gora): lateral view ( 7dorsal view ( 8). 9-10, parasphenoid with basioccipital bone (NMNHU-P 41/717, Shkodova Gora): ventral view ( 9), dorsal view ( 10). 11, fragment of quadrate (NMNHU-P 41/623, Shkodova Gora), anterior view on the articular facet. 12, fragment of cleithrum (NMNHU-P 41/615, Shkodova Gora), lateral view. Scale bars equal 20 mm (Figure 5.9-10, 5.12), 10 mm (Figure 5.1-4, 5.6-8, 5.11) and 5 mm (Figure 5.5).

figure5 

FIGURE 6. Isolated bones assigned to Silurus cf. S. glanis Linnaeus, 1758. 1, centrum (NMNHU-P 41/2731, Vinogradovka 1). 2, centrum (NMNHU-P 53/4698, Nerubaiske). 3, centrum (NMNHU-P 41/1165, Shkodova Gora). 4, centrum (NMNHU-P 29/3973, Shirokino). 5, centrum (NMNHU-P 37/797, Trudomirovka). 6, centrum (NMNHU-P 45/4052, Cherevichne 2). All centra (Figure 6.1, 6.3-6 - abdominal, Figure 6.2 - caudal) are presented in anterior view. 7, fragment of parasphenoid (NMNHU-P 41/680, Shkodova Gora). Scale bars equal 10 mm.