Anomia-associated bryozoans from the upper Pliocene (Piacenzian) lower Tamiami Formation of Florida, USA

Emanuela Di Martino, Paul D. Taylor, and Roger W. Portell

Author

Plain Language Abstract

This study describes a bryozoan fauna encrusting the shells of the bivalve Anomia simplex d'Orbigny, commonly known as 'jingle shells'. The material was collected from the Pliocene (about 3 million years ago) marine beds of the Tamiami Formation exposed northeast of Sarasota, SW Florida (USA). We recognized 29 species, six of which are new to science. This taxonomic revision is the necessary baseline for future ecological analyses.

Resumen en Español

Briozoos asociados a Anomia del Plioceno superior (Piacenziense) de la Formación Tamiami inferior de Florida, EE. UU.

La minería comercial al noreste de Sarasota, suroeste de Florida (EE. UU.), ha hecho aflorar desde la década de 1960 los niveles de conchas marinas del Plio-Pleistoceno de la Formación Tamiami, una compleja secuencia de niveles mixtos de carbonato y materiales siliciclásticos que contiene una malacofauna que es una mezcla de especies subtropicales y de clima templado. El material utilizado para el presente estudio consiste en conchas del bivalvo Anomia simplex d’Orbigny, 1853 con briozoos incrustantes. Las conchas se obtuvieron de las Unidades 10/11 de la Formación Tamiami inferior, datadas del Pleistoceno tardío (Piacenziense). Este artículo describe la fauna de briozoos asociada con estas ‘jingle shells’, la cual es presenta una paleodiversidad relativamente baja, con un total de 29 especies, y comprende un ciclostomado y 28 quilostomados. Seis especies de quilostomados son nuevas: Micropora stellata sp. nov., Microporella sarasotaensis sp. nov., Microporella tamiamiensis sp. nov., Pourtalesella chiarae sp. nov., Spiniflabellum laurae sp. nov., y Trypostega composita sp. nov. De las especies ya conocidas y descritas en la bibliografía, seis existen en la fauna actual y se distribuyen por el Atlántico occidental, mientras que 12 especies se conocen solo a partir del registro fósil. La mayor parte del conjunto comprende un número limitado de especies representadas por cientos de colonias, mientras que las especies restantes son raras y están representadas por una sola colonia o unas pocas. Es probable que la colonización de las conchas haya ocurrido post mortem, considerando el alto porcentaje de valvas colonizadas en ambas superficies. Se ha observado un gran número de interacciones de crecimiento excesivo entre las colonias de briozoos, por lo que esta revisión taxonómica es una base adecuada para realizar análisis ecológicos con el objetivo de establecer una clasificación de especies en una jerarquía competitiva.

Palabras clave: Bryozoa; Cyclostomata; Cheilostomata; nuevas especies; Piacenziense; Formación Tamiami

Traducción: Enrique Peñalver (Sociedad Española de Paleontología) 

Résumé en Français

In progress

Translator: Antoine Souron

Deutsche Zusammenfassung

Anomia-assoziierte Bryozoen aus der oberpliozänen (Piacenzium) unteren Tamiami Formation von Florida, USA

Durch kommerziellen Bergbau nordöstlich von Sarasota SW Florida (USA) wurden seit den 1960er Jahren plio-pleistozäne marine Muschelschalen-Lagen der Tamiami Formation aufgeschlossen, eine komplexe Sequenz von gemischten karbonatischen und siliziklastischen Lagen, die eine Malakofauna mit einer Mischung von subtropischen und gemäßigten Arten enthält. Das für diese Arbeit verwendete Material besteht aus Schalen der Muschel Anomia simplex d’Orbigny, 1853, die mit Bryozoen überzogen sind. Die Muschelschalen wurden in den Einheiten 10/11 der unteren Tamiami Formation gesammelt und werden als spätpliozän (Piacenzium) eingeordnet. Diese Arbeit beschreibt die mit diesen „Jingle Shells“ assoziierte Bryozoenfauna, die mit insgesamt 29 Arten eine relativ geringe Diversität aufweist und eine cyclostome und 28 cheilostome Bryozoen enthält. Sechs cheilostome Arten sind neu: Micropora stellata sp. nov., Microporella sarasotaensis sp. nov., Microporella tamiamiensis sp. nov., Pourtalesella chiarae sp. nov., Spiniflabellum laurae sp. nov. und Trypostega composita sp. nov. Von den zuvor beschriebenen Arten kommen sechs heute noch vor und sind im Westatlantik verteilt, während 12 Arten nur fossil bekannt sind. Der Großteil der Assemblage umfasst eine begrenzte Anzahl von Arten, die durch Hunderte von Kolonien repräsentiert werden, während die restlichen Arten selten sind und durch eine einzelne oder wenige Kolonien repräsentiert werden. Die Besiedelung der Muschelschalen fand wahrscheinlich post-mortem statt, wenn man die hohe Anzahl der beidseitig überzogenen Muschelhälften betrachtet. Es wurde eine große Anzahl von Besiedelungsinteraktionen zwischen den Bryozoen-Kolonien beobachtet, so dass diese taxonomische Revision die notwendige Grundlage für ökologische Analysen bildet, um eine Artenrangfolge in einer Konkurrenzhierarchie festzulegen.
Schlüsselwörter: Bryozoa

Translator: Eva Gebauer

Arabic

Translator: Ashraf M.T. Elewa

Polski

Anomia-kolonijne mszywioły z górnego pliocenu (Piacenzian) dolnej formacji Tamiami z Florydy, USA

Komercyjne wydobycie na północny wschód od Sarasota, na południowo-zachodniej Florydzie (USA), trwające od lat 60. XX w,. ujawniło plio-plejstoceńskie pokłady morskich muszli w formacji Tamiami, złożonej sekwencji warstw węglanowych i krzemioklastycznych zawierających malakofaunę, która jest mieszaniną gatunków subtropikalnych i umiarkowanych. Materiał badany w obecnej pracy składa się z muszli małża Anomia simplex d'Orbigny, 1853 inkrustowanych przez mszywioły. Muszle zebrano z warstwy 10/11 dolnej formacji Tamiami, której wiek oszacowano na późny pliocen (Piacenzian). W pracy opisano faunę mszywiołów związaną z tymi "jingle shells", która ma stosunkowo małą różnorodność, w sumie 29 gatunków i zawiera jeden cyklostomtid i 28 cheilostomatidów. Sześć gatunków cheilostomatidów opisano jako nowe: Micropora stellata sp. nov., Microporella sarasotaensis sp. nov., Microporella tamiamiensis sp. nov., Pourtalesella chiarae sp. nov., Spiniflabellum laurae sp. nov. i Trypostega composita sp. nov. Spośród znanych wcześniej gatunków sześć występuje współcześnie i ma rozmieszczenie na zachodnim Atlantyku, podczas gdy 12 gatunków jest znanych tylko z zapisu kopalnego. Większość tego zbioru zawiera ograniczoną liczbę gatunków reprezentowanych przez setki kolonii, podczas gdy pozostałe gatunki są rzadkie i reprezentowane przez pojedynczą lub kilka kolonii. Kolonizacja muszli prawdopodobnie miała miejsce po śmierci, zważywszy na wysoki odsetek skorup inkrustowanych na obu powierzchniach. Obserwowano dużą liczbę narastających kolonii mszywiołów, dlatego ta rewizja taksonomiczna jest niezbędnym punktem odniesienia dla analiz ekologicznych mających na celu ustalenie rankingu gatunków w konkurencyjnej hierarchii.

Słowa kluczowe: Bryozoa; Cyclostomata; Cheilostomata; nowe gatunki; Piacenzian; Formacja Tamiami

Translator:  Krzysztof Stefaniak