Home

Article Search

Early Pleistocene freshwater fishes of Copăceni (Dacian Basin, southern Romania)

Ştefan Vasile, Oleksandr Kovalchuk, Alexandru Petculescu, and Márton Venczel

Plain Language Abstract

The fluvio-lacustrine Pleistocene deposits of the Dacian Basin, covering most of southern Romania, yielded numerous, mostly isolated fossil remains of large mammals, making the reconstruction of local faunal assemblages difficult. Vertebrate assemblages of a higher taxonomical diversity are rare, and mostly include mammalian taxa, but give information on various time intervals from the early Pleistocene. A recent addition to the list of taxonomically diverse fossil vertebrate assemblages is that of Copăceni, of an age estimated to 1.1-1.0 Ma. Large mammals were reported for the first time from the site, but they were shortly followed by the finding of small vertebrates, once an intensive screen-washing of the silty mudstone was used. This led to the discovery of not only small mammals (rodents and insectivores), but also to the first report of the early Pleistocene ectothermic vertebrates from the entire Dacian Basin. Reptiles are rare, but amphibian and fish remains are the most abundant among small vertebrate fossils. A rich and taxonomically diverse fish assemblage of Copăceni includes 17 taxa belonging to 10 genera of families Cyprinidae, Salmonidae, Siluridae, Esocidae, and Percidae. The ecological affinities of the identified taxa suggest the early Pleistocene fishes from Copăceni lived in a large lowland mesophitic river. The taxonomical composition of the fossil assemblage suggests a pre-Pleistocene dispersion of freshwater taxa took place in the areas surrounding the Euxinian Basin.

Plain Lanuage Abstract in Romanian

Pești dulcicoli din Pleistocenul timpuriu de la Copăceni (Bazinul Dacic, sudul României)

Depozitele fluvio-lacustre pleistocene ale Bazinului Dacic, care acoperă cea mai mare parte a sudului României, au furnizat numeroase resturi de mamifere mari, cea mai mare parte dintre acestea apărând izolat, ceea ce face dificilă reconstituirea asociațiilor faunistice locale. Asociațiile de vertebrate de diversitate taxonomică mai ridicată sunt rare, și includ în principal taxoni mamalieni, dar oferă informații despre diferite intervale de timp din Pleistocenul timpuriu. O adăugire recentă la lista asociațiilor fosile diverse din punct de vedere taxonomic este cea a sitului de la Copăceni, cu o vârstă estimată la 1.1-1.0 Ma. Mamiferele mari au fost primele raportate din acest sit, dar au fost urmate rapid de descoperirea vertebratelor mici, după demararea unui proces intens de sitare umedă a argilei siltice colectate din acest sit. Acest proces a dus la descoperirea nu doar a mamiferelor mici (rozătoare și insectivore), dar și la prima mențiune a unor vertebrate ectotermice din Pleistocenul timpuriu al întregului Bazin Dacic. Reptilele sunt rare, dar resturile de amfibieni și pești sunt cele mai abundente dintre fosilele de vertebrate mici. Asociația de pești de la Copăceni este bogată și diversă din punct de vedere taxonomic, și include 17 taxoni aparținând la 10 genuri ale familiilor Cyprinidae, Salmonidae, Siluridae, Esocidae și Percidae. Afinitățile ecologice ale taxonilor identificați suferează că peștii din Pleistocenul timpuriu de la Copăceni au trăit într-un râu mezofitic de mari dimensiuni, într-o zonă cu relief scăzut. Compoziția taxonomică a asociației fosile sugerează că, în zonele din jurul Bazinului Euxinic, a avut loc o dispersie ante-pleistocenă a taxonilor dulcicoli.

Cuvinte cheie: asociație de pești; diversitate; mediu; distribuție; Pleistocen; Europa

Resumen en Español

Peces de agua dulce del Pleistoceno temprano de Copăceni (Dacian Basin, sur de Rumania)

Este artículo describe la primera asociación de peces de agua dulce del Pleistoceno temprano de Rumania (Dacian Basin). La muestra fósil, principalmente dientes aislados, implica la presencia de una asociación de peces rica y taxonómicamente diversa: se identificaron 17 taxones, pertenecientes a 10 géneros de las familias Cyprinidae, Salmonidae, Siluridae, Esocidae y Percidae. Las afinidades ecológicas de los taxones identificados sugieren que los primeros peces del Pleistoceno de Copăceni vivían en un gran río mesofítico de tierras bajas. La composición faunística es comparable a la de otras asociaciones del sudeste de Europa, sin embargo, incluye más taxones termófilos, lo que sugiere que la cuenca representaba un refugio del Pleistoceno temprano en un ambiente de enfriamiento post-Plioceno. La composición taxonómica del conjunto fósil sugiere que una dispersión pre-Pleistoceno de taxones de agua dulce tuvo lugar en las áreas que rodean la Euxinian Basin.

Palabras clave: asociación de peces; diversidad; ambiente; distribución; Pleistoceno; Europa

Traducción: Enrique Peñalver (Sociedad Española de Paleontología)

Résumé en Français

Les poissons d’eau douce du Pléistocène ancien de Copăceni (Bassin dacien, sud de la Roumanie)

Cet article décrit le premier assemblage de poissons d’eau douce du Pléistocène ancien du Bassin dacien, Roumanie. L’échantillon fossile, constitué essentiellement de dents isolées, soutient la présence d’un assemblage de poissons riche et taxinomiquement divers : 17 taxons ont été identifiés, appartenant à 10 genres dans les familles Cyprinidae, Salmonidae, Siluridae, Esocidae, et Percidae. Les affinités écologiques des taxons identifiés suggèrent que les poissons du Pléistocène ancien de Copăceni habitaient dans une grande rivière mésotrophe de plaine. La composition faunique est comparable à celle des autres assemblages du sud-est de l’Europe. Cependant, l’assemblage de Copăceni inclut plus de taxons thermophiles, suggérant que le Bassin dacien représentait un refuge au Pléistocène ancien dans un environnement global plus froid qu’au Pliocène. La composition taxinomique de l’assemblage fossile suggère qu’une dispersion des taxons d’eau douce a eu lieu avant le Pléistocène dans les zones entourant le Bassin euxinique.

Mots-clés : assemblage de poissons ; diversité ; environnement ; distribution ; Pléistocène ; Europe

Translator: Antoine Souron

Deutsche Zusammenfassung

Frühpleistozäne Süßwasserfische aus Copăceni (Dakisches Becken, Südrumänien)

Dieser Beitrag beschreibt die erste frühpleistozäne Süßwasserfisch-Assemblage aus dem Dakischen Becken von Rumänien. Die Fossilprobe, die hauptsächlich aus isolierten Zähnen besteht, weist auf eine reichhaltige und taxonomisch diverse Fisch-Assemblage hin. Es wurden 17 Taxa identifiziert, die zu zehn Gattungen von Cyprinidae, Salmonidae, Siluridae, Esocidae und Percidae gehören. Die ökologischen Affinitäten der identifizierten Taxa deuten darauf hin, dass die frühpleistozänen Fische aus Copăceni in einem großen mesophitischen Tieflandfluss lebten. Die Faunenzusammensetzung ist mit denen anderer südosteuropäischen Assemblagen vergleichbar. Allerdings sind mehr thermophile Taxa enthalten, was nahelegt, dass das Dakische Becken ein frühpleistozänes Refugium in einer abkühlenden post-pliozänen Umgebung darstellte. Die taxonomische Zusammensetzung der Fossilassemblage deutet auf eine prä-pleistozäne Dispersion von Süßwassertaxa in den Gebieten um das Euxinische Becken hin.

Schlüsselwörter: Fisch Assemblage; Diversität; Umgebung; Distribution; Pleistozän; Europa

Translator: Eva Gebauer

Arabic

Translator: Ashraf M.T. Elewa

Polski

W artykule opisano pierwszy wczesno-plejstoceński zespół ryb słodkowodnych z basenu dackiego w Rumunii. Próbka szczątków, składająca się głównie z izolowanych zębów, potwierdza obecność bogatego i zróżnicowanego taksonomicznie zespołu ryb: zidentyfikowano 17 taksonów należących do 10 rodzajów z rodzin Cyprinidae, Salmonidae, Siluridae, Esocidae i Percidae. Ekologiczne powinowactwo zidentyfikowanych taksonów sugeruje, że wczesno-plejstoceńskie ryby z Copăceni żyły w dużej nizinnej rzece mezofitycznej. Skład fauny jest porównywalny z innymi zespołami z południowo-wschodniej Europy, jednak z większym udziałem taksonów ciepłolubnych, co sugeruje, że basen dacki reprezentował wczesno-plejstoceńskie refugium w chłodnym post-plioceńskim środowisku. Skład taksonomiczny zespołu kopalnego sugeruje, że na obszarach otaczających basen Euksyński miała miejsce przed-plejstoceńska dyspersja taksonów słodkowodnych.

Słowa kluczowe: zespół ryb; różnorodność; środowisko; rozmieszczenie; Plejstocen; Europa

Translator:  Krzysztof Stefaniak

Romanian

Pești dulcicoli din Pleistocenul timpuriu de la Copăceni (Bazinul Dacic, sudul României)

Această lucrare descrie prima asociație de pești dulcicoli din Pleistocenul timpuriu al Bazinului Dacic, România. Asociația fosilă, constând în principal în dinți izolați, susține prezența unei asociații de pești bogate și diverse din punct de vedere taxonomic: au fost identificați 17 taxoni, aparținând la 10 genuri din familiile Cyprinidae, Salmonidae, Siluridae, Esocidae și Percidae. Afinitățile ecologice ale taxonilor identificați sugerează că peștii din Pleistocenul timpuriu de la Copăceni au trăit într-un râu mezofitic de mari dimensiuni, într-o zonă cu relief scăzut. Compoziția faunistică este comparabilă cu cea a altor asociații din sud-estul Europei, dar include totuși mai mulți taxoni termofili, sugerând că Bazinul Dacic a reprezentat un refugiu în Pleistocenul timpuriu, într-un mediu post-pliocen aflat în curs de răcire. Compoziția taxonomică a asociației fosile sugerează că, în zonele din jurul Bazinului Euxinic, a avut loc o dispersie ante-pleistocenă a taxonilor dulcicoli.

Cuvinte cheie: asociație de pești; diversitate; mediu; distribuție; Pleistocen; Europa

Translator: Authors

Russian

Пресноводная ихтиофауна раннего плейстоцена Копачени (Дакийский бассейн, южная Румыния)

В плейстоценовых пресноводных отложениях Дакийского бассейна, представленных на значительной территории юга Румынии, найдены многочисленные ископаемые остатки крупных млекопитающих. С учетом того, что они представлены преимущественно единичными таксонами, достаточно сложно реконструировать историю и состав региональной фауны. Сообщества позвоночных, характеризующиеся высоким уровнем таксономического разнообразия, сравнительно редки. Недавним дополнением к списку таких сообществ является Копачени, возраст которого составляет около 1 млн. лет. Впервые для Дакийского бассейна удалось получить многочисленные остатки эктотермных позвоночных раннеплейстоценового возраста. Среди них кости пресмыкающихся встречаются достаточно редко, в то время как остатки земноводных и рыб достаточно многочисленны. Богатое и разнообразное сообщество рыб местонахождения Копачени включает 17 таксонов, относящихся к 10 родам в составе семейств Cyprinidae, Salmonidae, Siluridae, Esocidae и Percidae. Анализ экологических предпочтений родственных им рецентных таксонов позволяет предположить, что в раннем плейстоцене рыбы Копачени населяли низовья большой мезофитной реки. Ихтиофауна местонахождения сходна в таксономическом отношении с близкими по возрасту сообществами юга Восточной Европы, однако отличается от них наличием большего количества теплолюбивых форм, косвенно указывающих на рефугиальный характер Дакийского бассейна в охлаждавшейся постплиоценовой среде. Таксономический состав палеосообщества Копачени свидетельствует о возможном расселении пресноводных рыб вокруг Эвксинского бассейна в доплейстоценовое время.

Ключевые слова: сообщество рыб; разнообразие; среда обитания; распространение; плейстоцен; Европа.

Translator:Oleksandr Kovalchuk

Ukrainian

Прісноводна іхтіофауна раннього плейстоцену Копачені (Дакійський басейн, південна Румунія)

У плейстоценових прісноводних відкладах Дакійського басейну, представлених на значній частині території півдня Румунії, знайдені численні викопні рештки великих ссавців. Зважаючи на те, що вони представлені переважно одиничними таксонами, досить складно реконструювати історію і склад регіональної фауни. Угруповання хребетних тварин із більшим таксономічним різноманіттям рідкісні, і в основному включають ссавців, проте дають інформацію про різні часові інтервали починаючи від раннього плейстоцену. Нещодавнім доповненням до переліку таких угруповань є Копачені, вік якого становить близько 1 млн. років. Уперше для Дакійського басейну завдяки інтенсивному промиванню кістковмісної породи вдалося отримати численні рештки ектотермних хребетних тварин. Серед них кістки плазунів зустрічаються досить рідко, водночас рештки земноводних і риб є досить чисельними. Багате і різноманітне угруповання риб місцезнаходження Копачені включає 17 таксонів, що належать до 10 родів у складі родин Cyprinidae, Salmonidae, Siluridae, Esocidae та Percidae. Аналіз екологічних уподобань споріднених до них рецентних таксонів дозволяє припустити, що у ранньому плейстоцені риби Копачені населяли пониззя великої мезофітної річки. Таксономічний склад палеоугруповання свідчить про розповсюдження прісноводних риб довкола Евксинського басейну у доплейстоценовий час.

Ключові слова: угруповання риб; різноманіття; середовище існування; розповсюдження; плейстоцен; Європа

Translator: Authors

logo smallPalaeontologia Electronica
Webmaster
1998–2021
24 years of electronic palaeontology

PE is archived by CLOCKSS and LOCKSS programs.