Home

Article Search

First fossil manatees in Texas, USA: Trichechus manatus bakerorum from Pleistocene beach deposits along the Gulf of Mexico

Christopher J. Bell, William Godwin, Kelsey M. Jenkins, and Patrick J. Lewis

Plain Language Abstract

We report the first occurrence of fossil manatees from ice-age deposits off the coast of Texas and summarize the historical record of living manatees along the Texas coast of the Gulf of Mexico. Manatees are rare in Texas waters, but have been found along the coast since the mid-1850s. The new fossil specimens reported here document that manatees occurred along the Texas coast at least as far back as the last ice age. Most of the fossils were recovered from McFaddin and Caplen beaches, but one specimen is from Corpus Christi Bay. Precise age of the fossils is unknown, but they are associated with Paleoindian artifacts, and the bones of extinct ice-age mammals that also wash up on the same beaches. The exact deposit or deposits from which the fossils are derived also is unknown, but is offshore, and an unknown distance from the current shoreline.

Resumen en Español

In progress

Traducción: Francesco Gascó (Grupo de Biología Evolutiva, UNED y Sociedad Española de Paleontología) or Diana Elizabeth Fernández

Résumé en Français

In progress

Translator: Antoine Souron

Deutsche Zusammenfassung

In progress

Translator: Eva Gebauer

Arabic

Translator: Ashraf M.T. Elewa

Polski

Pierwsze kopalne manaty z Teksasu: Trichechus manatus bakerorum w plejstoceńskiej faunie z osadów plażowych wzdłuż Teksańskiego Wybrzeża Zatoki Meksykańskiej

Współczesne manaty zostały stwierdzone na wybrzeżu Teksasu już w 1853 r., ale do stosunkowo niedawna ich występowanie w tych wodach było sporadyczne i słabo udokumentowane. Tu donosimy o ośmiu okazach, które stanowią pierwsze znaleziska kopalnych manatów w Teksasie i najbardziej wysunięte na zachód stanowisko występowania kopalnych manatów w Stanach Zjednoczonych. Siedem okazów zostało zebranych wzdłuż plaż McFaddin i Caplen na północno-zachodnim wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej; jeden wydobyto z zatoki Corpus Christi. Opisane tu okazy obejmują fragment spojenia żuchwy, który można rozpoznać jako wymarły morfotyp oznaczony jako Trichechus manatus bakerorum Domning, 2005. Inne okazy zostały oznaczone jako Trichechus manatus lub jako Sirenia. Zostały one znalezione na plażach, o których wiadomo, że dostarczają okazów taksonów ssaków, charakterystycznych dla fauny plejstoceńskiej. Nasza ocena wieku opiera się na tym skojarzeniu, a także na porównywalnym stanie, kolorze i gęstości kości manatów i kości wymarłych taksonów z epoki plejstocenu z tych plaż. Nie jest jasne, czy skamieniałości stanowią zapis kopalny populacji rezydującej, czy też przypadkowo zachowane szczątki wędrownych osobników. Zakładając jednak, że tolerancja ekologiczne plejstoceńskich manatów była porównywalna z tolerancją istniejących populacji, obecność manatów w północno-zachodniej części Zatoki Meksykańskiej w plejstocenie stanowi interesujący, choć enigmatyczny przyczynek do danych dla paleośrodowiskowych rekonstrukcji tego regionu.

Słowa kluczowe: Sirenia; Teksas; McFaddin Beach; Caplen Beach; Plejstocen; Rancholabrean; fauna

Translator:  Krzysztof Stefaniak 

Russian

Первые ископаемые ламантины в Техасе: Trichechus manatus bakerorum в плейстоценовой фауне из пляжных отложений техасского побережья Мексиканского залива

Ламантины были зафиксированы на побережье Техаса еще в 1853 году, но сообщения об их появлении в техасских водах были единичными и плохо документированными до относительно недавнего времени. Мы сообщаем о восьми образцах, которые документально подтверждают первое появление ископаемых ламантинов в Техасе и самое западное появление этих животных в Соединенных Штатах. Семь экземпляров были собраны на пляжах Макфаддин и Каплен на северо-западном побережье Мексиканского залива; один был обнаружен в заливе Корпус-Кристи. Представленные здесь ископаемые образцы включают фрагмент симфиза нижней челюсти, диагностируемый как вымерший морфотип, обозначенный триноменом Trichechus manatus bakerorum Domning, 2005. Другие образцы диагностированы как Trichechus manatus или как Sirenia. Они были обнаружены на пляжах, где, как известно, часто находят ископаемые остатки млекопитающих, характерные для плейстоценовой фауны. Наша оценка возраста основана на сопоставимых сохранности, цвете и плотности костей ламантинов и вымерших таксонов плейстоценового возраста из пляжей. Неясно, принадлежат ли эти остатки постоянно обитавшим здесь или же мигрирующим особям. Однако, если предположить, что экологическая толерантность плейстоценовых и современных ламантинов были сопоставимы в общих чертах, присутствие этих животных на северо-западе Мексиканского залива в плейстоцене добавляет интересный, хотя и загадочный, пункт данных для палеоэкологических реконструкций региона.

Ключевые слова: Sirenia; Техас; пляж Макфаддин; пляж Каплен; плейстоцен; Rancholabrean; фауна

Translator: Oleksandr Kovalchuk 

Ukrainian

Перші викопні ламантини у Техасі: Trichechus manatus bakerorum у плейстоценовій фауні з пляжних відкладів техаського узбережжя Мексиканської затоки

Ламантини були зафіксовані на узбережжі Техасу ще в 1853 році, але повідомлення про їхню появу у техаських водах були одиничними і погано документованими до відносно недавнього часу. Ми повідомляємо про знаходження восьми зразків, які документально підтверджують першу появу викопних ламантинів у Техасі і є найзахіднішою поява цих тварин у Сполучених Штатах. Сім зразків були зібрані на пляжах Макфаддін і Каплен на північно-західному узбережжі Мексиканської затоки; один був виявлений у затоці Корпус-Крісті. Представлені тут викопні зразки включають фрагмент симфізу нижньої щелепи, що діагностується як вимерлий морфотип, позначений триноменом Trichechus manatus bakerorum Domning, 2005. Інші зразки діагностовані як Trichechus manatus або як Sirenia. Вони були виявлені на пляжах, де, як відомо, часто знаходять викопні рештки ссавців, характерних для плейстоценовой фауни. Наша оцінка віку заснована на порівнянних збереженості, кольорі та щільності кісток ламантинів і вимерлих таксонів плейстоценового віку з пляжів. Неясно, чи належать ці рештки мігруючим особинам або таким, що постійно тут мешкали. Однак, якщо припустити, що екологічна толерантність плейстоценових і рецентних ламантинів була подібна, присутність цих тварин на північному заході Мексиканської затоки у плейстоцені додає цікавий, хоча і загадковий, пункт даних для палеоекологічних реконструкцій регіону.

Ключові слова: Sirenia; Техас; пляж Макфаддин; пляж Каплен; плейстоцен; Rancholabrean; фауна

Translator: Oleksandr Kovalchuk

logo smallPalaeontologia Electronica
Webmaster
1998–2020
23 years of electronic palaeontology

PE is archived by CLOCKSS and LOCKSS programs.