Home

Article Search

Palaeoecology and sea level changes: Decline of mammal species richness during late Quaternary island formation in the Montebello Islands, north-western Australia

Cassia J. Piper and Peter M. Veth

Plain Language Abstract

Rising sea levels can create new islands, and the changing landscape can affect where animals live and how frequently they are found there. Applying this knowledge to ancient animals, including the animals found in Australia before Europeans arrived, can provide information on how to conserve and protect modern-day species in protected areas and wildlife parks. These areas can act like islands, as they are a safe area (land) surrounded by an unprotected or unsafe area (sea). The knowledge we have on the ancient animals of north-west Australia is small, particularly how the formations of islands affect the local animal population.

In 1991 and 1993 Peter Veth and colleagues conducted archaeological surveys of the Montebello Islands, a group of islands situated 70 – 90 km from the present-day coastline of north-west Australia. A group of three caves were found during this survey on the eastern side of Campbell Island. Two of the caves, Noala and Hayne’s Caves, were analysed by Veth and his colleagues in the early 1990s; the last cave, Morgan’s Cave, remained unanalysed because it contained no notable archaeological artefacts. It provides an opportunity to further investigate the ecology of ancient animals, including animals that were still alive before Europeans reached Australia, the formation of islands, and the effect island formation has on animal populations.

The animal remains found in the Morgan’s Cave excavation is similar to those from Noala and Hayne’s Caves, and shows examples on the effect of island formation on animal populations. Some animal species are lost, and some species change frequency throughout the excavation, which is to be expected when islands are being formed and habitats are changing. These patterns can be used in conservation efforts on nearby Barrow Island, a Class A ecological reserve, and the conservation of animals more broadly in wildlife parks and islands.

Resumen en Español

In progress

Traducción: Francesco Gascó (Grupo de Biología Evolutiva, UNED y Sociedad Española de Paleontología) or Diana Elizabeth Fernández

Résumé en Français

In progress

Translator: Antoine Souron

Deutsche Zusammenfassung

In progress

Translator: Eva Gebauer

Arabic

Translator: Ashraf M.T. Elewa

Polski

Paleoekologia i zmiany poziomu morza: Spadek bogactwa gatunków ssaków w późnym czwartorzędzie podczas formowania się wysp Montebello w północno-zachodniej Australii

Zmiany poziomu morza i powstawanie wysp wpływają na rozmieszczenie i bogactwo lokalnej flory i fauny, a badania paleośrodowiskowe zapewniają kontekst dla ochrony biologicznej. Wiedza paleośrodowiskowa na temat północno-zachodniej Australii w późnym czwartorzędzie szczególnie na temat wpływu formowania się wysp na lokalną faunę, jest znikoma.

W latach 1991 i 1993 Peter Veth i współpracownicy przeprowadzili badania archeologiczne archipelagu Montebello Islands, położonego 70 - 90 km od dzisiejszej linii brzegowej północno-zachodniej Australii. Podczas tych badań po wschodniej stronie wyspy Campbell znaleziono grupę trzech jaskiń. Dwie z nich, Noala i Hayne’s Caves, zostały przeanalizowane przez Veth i współpracowników na początku lat dziewięćdziesiątych; ostatnia, Jaskinia Morgana, nie została zbadana, ponieważ zawierała znikomy materiał archeologiczny. Daje to możliwość dopracowania interpretacji warunków paleośrodowiskowych, dalszych informacji o pierwotnej przed-europejskiej faunie szelfu północno-zachodniego, formowaniu się wysp w wyniku podnoszenia się poziomu morza oraz wpływie wzrostu poziomu morza na lokalną faunę.

Zbiorowisko fauny kopalnej z Jaskini Morgana zostało posortowane, zidentyfikowane do najniższego możliwego poziomu taksonomicznego i zliczone do analizy względnej liczebności dla interpretacji paleośrodowiskowej. Zaobserwowane wyraźne wzorce utraty gatunków i zmieniające się względne liczebności niektórych gatunków odpowiadają formowaniu się wysp w wyniku podnoszenia się poziomu morza. Tę interpretację paleoekologiczną można wykorzystać w działaniach na rzecz ochrony przyrody na pobliskiej wyspie Barrow, rezerwacie ekologicznym klasy A, oraz w zarządzaniu fauną w rezerwatach i na wyspach.

Słowa kluczowe: paleoekologia; obszar gatunkowy; Czwartorzęd; biogeografia wysp; wzrost poziomu morza; mała fauna ssaków

Translator:  Krzysztof Stefaniak

Russian

Палеоэкология и изменения уровня моря: снижение видового разнообразия млекопитающих на островах Монтебелло, северо-запад Австралии, в позднечетвертичное время

Изменения уровня моря и образование островов влияют на распределение и численность местной флоры и фауны, а палеоэкологические исследования предоставляют основания для сохранения биологического разнообразия и организации природоохранных мероприятий. Палеоэкологические данные о северо-западе Австралии в конце четвертичного периода скудны, особенно в контексте влияния образования островов на местную фауну. В 1991 и 1993 годах Питер Вет и его коллеги провели археологические исследования островов Монтебелло, архипелага, расположенного в 70–90 км от современного побережья северо-западной Австралии. Во время этого исследования на восточной стороне острова Кэмпбелл была обнаружена группа из трех пещер. Две пещеры, Ноала и Хейна, были проанализированы Ветом и его коллегами в начале 1990-х годов; последняя пещера, Моргана, осталась неисследованной, поскольку в ней был обнаружен крайне малый археологического материала. Это дает возможность уточнить интерпретацию палеоэкологических условий, получить дополнительную информацию об исходной доевропейской фауне северо-западного шельфа, образовании островов из-за повышения уровня моря и влиянии повышения уровня моря на местные фауны.
Нами были обработаны ископаемые фаунистические остатки из пещеры Моргана, которые удалось идентифицировать до самого низкого возможного таксономического уровня и подсчитать относительную численность отдельных видов для палеоэкологической интерпретации. Выявлены четкие закономерности снижения видового разнообразия и изменения относительной численности некоторых видов, согласующиеся с образованием островов из-за повышения уровня моря. Эта палеоэкологическая интерпретация может быть использована в консолидации усилий по сохранению близлежащего острова Барроу, экологического заповедника класса А, а также при управлении фауной в заповедниках и на островах.

Ключевые слова: палеоэкология; ареал вида; четвертичный период; островная биогеография; повышение уровня моря; фауна мелких млекопитающих.

Translator: Oleksandr Kovalchuk 

Ukrainian

Палеоекологія і зміни рівня моря: зниження видового різноманіття ссавців на островах Монтебелло, північний захід Австралії, в пізньочетвертинний час

Зміни рівня моря і освіту островів впливають на розподіл і чисельність місцевої флори і фауни, а палеоекологічні дослідження надають підстави для збереження біологічного різноманіття та організації природоохоронних заходів. Палеоекологічні дані про північний захід Австралії наприкінці четвертинного періоду вкрай обмежені, особливо в контексті впливу утворення островів на місцеву фауну. У 1991 і 1993 роках Пітер Вет і його колеги провели археологічні дослідження островів Монтебелло, архіпелагу, розташованого в 70-90 км від сучасного узбережжя північно-західної Австралії. Під час цього дослідження на східній стороні острова Кемпбелл була виявлена група з трьох печер. Дві печери, Ноала і Хейна, були досліджені Ветом і його колегами на початку 1990-х років; остання печера, Моргана, залишилася недослідженою, оскільки в ній було виявлено малий об’єм археологічного матеріалу. Це дає можливість уточнити інтерпретацію палеоекологічних умов, отримати додаткову інформацію про вихідну доєвропейську фауну північно-західного шельфу, утворення островів через підвищення рівня моря і вплив підвищення рівня моря на місцеві фауни. Нами були опрацьовані фауністичні рештки з печери Моргана, які вдалося ідентифікувати до найнижчого можливого таксономічного рівня і підрахувати відносну чисельність окремих видів для палеоекологічної інтерпретації. Виявлено чіткі закономірності зниження видового різноманіття та зміни відносної чисельності деяких видів, які узгоджуються з утворенням островів через підвищення рівня моря. Ця палеоекологічна інтерпретація може бути використана в консолідації зусиль щодо збереження прилеглого острова Барроу, екологічного заповідника класу А, а також при управлінні фауною в заповідниках.

Ключові слова: палеоекологія; ареал виду; четвертинний період; острівна біогеографія; підвищення рівня моря; фауна дрібних ссавців.

Translator: Oleksandr Kovalchuk

Chinese

In progress

Translator: Hongshan Wang

logo smallPalaeontologia Electronica
Webmaster
1998–2021
24 years of electronic palaeontology

PE is archived by CLOCKSS and LOCKSS programs.