Home

Article Search

Ovummuridae (calcareous microfossils) from the Much Wenlock Limestone Formation, Shropshire, UK

Rowshi Hussain, Steven L. Rogers, and Joel A. Blackburn

Plain Language Abstract

This study reports the discovery of several previously unknown microfossils from the limestones of Wenlock Edge, Shropshire, UK. These limestones have been studied by geologists for centuries, the observations shared here highlight that there are still important discoveries to be made in even the most well-known of rock units. The microfossils reported here are called Ovummuridae – which have an unknown biological affinity – and have previously been reported from Gotland, Canada, the USA and several other locations.

Resumen en Español

Ovummuridae (microfósiles calcáreos) de la formación de piedra caliza Much Wenlock, Shropshire, Reino Unido
Ovummuridae son microfósiles calcáreos en forma de huevo de afinidad taxonómica desconocida. Su observación limitada se debe a que ocurren solo dentro de rocas carbonatadas excepcionalmente conservadas que han sufrido poca o ninguna diagénesis o neomorfismo degradante. La formación de Calizas de Much Wenlock (Homeriense) es famosa por su biota fósil excepcionalmente conservada y diversa, pero Ovummuridae no ha sido observado ni descrito previamente en la formación. Este artículo presenta la población de Ovummuridae de las calizas de la zona externa a un arrecife de la Formación Calizas de Much Wenlock, Shropshire, Reino Unido. Los autores analizaron 124 láminas delgadas pulidas usando microscopía de luz reflejada para detectar la presencia de Ovummuridae. Se identificaron un total de 6591 ovummuridos, incluidas las observaciones de varios morfotipos de Ovummuridae no descritos anteriormente. Se introducen tres nuevos géneros, Munneckella, Natantesprifmata y Hartonella, y posteriormente cuatro nuevas especies, Minourella wenlockiensis, Munneckella tribuscamera, Natantesprifmata rogersi y Hartonella oblonga. Las implicaciones de este estudio sugieren que la microscopía de luz reflejada es un método efectivo y eficiente para observar microfósiles calcáreos. Ovummuridae puede ser más abundante de lo que se informó anteriormente, su rango estratigráfico y paleogeográfico se amplía aún más, y se destaca que el tramo exterior al arrecife puede haber sido el entorno preferido de estos microfósiles.

Palabras clave: Ovummuridae; Wenlock Edge; microfósiles calcáreos; Silúrico de Gotland; microscopía de luz reflejada

Traducción: Francesco Gascó (Grupo de Biología Evolutiva, UNED y Sociedad Española de Paleontología) 

Deutsche Zusammenfassung

Ovummuridae (kalkhaltige Mikrofossilien) aus der Much Wenlock Limestone Formation, Shropshire, UK

Ovummuridae sind kalkhaltige, eiförmige Mikrofossilien mit einer unbekannten taxonomischen Verwandtschaft. Ihre begrenzte Erkennung ist darauf zurückzuführen, dass sie nur in außergewöhnlich gut erhaltenen Karbonatgesteinen vorkommen, die keine oder nur eine geringe Diagenese oder aggradierende Neomorphie erfahren haben. Die Much Wenlock Limestone Formation (Homerium) ist berühmt für ihre außergewöhnlich gut erhaltene und vielfältige fossile Biota, aber Ovummuridae wurden dort bisher weder beobachtet noch wurde darüber berichtet. In diesem Beitrag wird die Population der Ovummuridae aus den Kalksteinen der Much Wenlock Kalksteinformation, Shropshire, Großbritannien, vorgestellt. Die Autoren analysierten 124 polierte und geätzte Dünnschliffe mit Auflichtmikroskopie, um das Vorhandensein von Ovummuridae nachzuweisen. Insgesamt wurden 6591 Ovummuridae identifiziert, einschließlich mehrerer bisher unbeschriebener Morphotypen von Ovummuridae. Drei neue Gattungen, Munneckella, Natantesprifmata und Hartonella und anschließend vier neue Arten, Minourella wenlockiensis, Munneckella tribuscamera, Natantesprifmata rogersi und Hartonella oblonga, werden vorgestellt. Die Ergebnisse dieser Studie legen nahe, dass die Auflichtmikroskopie eine effektive und effiziente Methode zur Beobachtung von kalkhaltigen Mikrofossilien ist. Ovummuridae kommen möglicherweise häufiger vor als bisher berichtet, ihr stratigrafisches und paläogeografisches Verbreitungsgebiet wird weiter ausgedehnt, und es wird hervorgehoben, dass die Mikrofossilien möglicherweise bevorzugt im Off-Reef-Bereich vorkamen.
S

chlüsselwörter: Ovummuridae; Wenlock Edge; kalkhaltige Mikrofossilien; Silur von Gotland; Auflichtmikroskopie

Translator: Eva Gebauer

Arabic

1222 arab

Translator: Ashraf M.T. Elewa

Polski

Ovummuridae (mikroskamieniałości wapienne) z formacji wapieni Much Wenlock, Shropshire, Wielka Brytania

Ovummuridae to wapienne mikroskamieniałości o jajowatym kształcie i nieznanej przynależności taksonomicznej. Skąpa ilość danych na ich temat jest związana z występowaniem wyłącznie w wyjątkowo dobrze zachowanych skałach węglanowych, które nie były poddane lub doświadczyły słabych procesów diagenetycznych lub rekrystalizacji. Formacja wapieni Much Wenlock (homer, sylur) słynie z doskonale zachowanych i zróżnicowanych skamieniałości, jednak Ovummuridae nie były wcześniej w niej obserwowane. Praca wprowadza zespół Ovummuridae z wapieni zewnętrznorafowych ciągów depozycyjnych formacji wapieni Much Wenlock w Shropshire (Wielka Brytania). Autorzy przeanalizowali 124 polerowanych i wytrawianych płytek cienkich przy użyciu mikroskopu do światła odbitego aby odkryć obecność Ovummuridae. W sumie rozpoznano 6591 ovummuridów, z których część stanowi dotychczas nieopisywane morfotypy. Zaproponowano trzy nowe rodzaje, tj. Munneckella, Natantesprifmata i Hartonella, oraz cztery nowe gatunki, tj. Minourella wenlockiensis, Munneckella tribuscamera, Natantesprifmata rogersi i Hartonella oblonga. Zaprezentowane badania wskazują, że obserwacje mikroskopowe w świetle odbitym są efektywnym i wydajnym sposobem obserwacji mikroskamieniałości wapiennych. Ovommuridae wydają się być znacznie powszechniejsze niż dotychczas sądzono, ich zasięg stratygraficzny i paleogeograficzny jest wyraźnie większy, a zewnątrzrafowy ciąg depozycyjny mógł być środowiskiem preferowanym przez te mikroskamieniałości.

Słowa kluczowe: Ovummuridae; Wenlock Edge; mikroskamieniałości wapienne; sylur Gotlandii; obserwacje mikroskopowe w świetle odbitym

Translator:  Anna Żylińska

Ukrainian

Ovummuridae (вапняні мікрофосилії) із формації Much Wenlock Limestone, Шропшир, Великобританія

Ovummuridae являють собою вапняні яйцеподібні мікрофосилії з невизначеною таксономічною спорідненістю. Обмежене дослідження представників цієї групи пояснюється тим, що вони зустрічаються лише у винятково добре збережених карбонатних породах, які практично не зазнали діагенезу чи агрегаційного неоморфізму. Формація Much Wenlock Limestone відома завдяки своїй винятково збереженій та різноманітній викопній біоті, проте рештки Ovummuridae раніше не були відомі із її відкладів. У статті представлено опис Ovummuridae з вапняків позарифового масиву Much Wenlock Limestone, графство Шропшир, Великобританія. Автори проаналізували 124 тонкі зрізи породи під мікроскопом у відбитому світлі з метою виявлення решток Ovummuridae. Усього було ідентифіковано 6591 зразок включно з кількома раніше невідомими морфотипами Ovummuridae. Описано три нових роди – Munneckella, Natantesprifmata і Hartonella – і чотири нових види: Minourella wenlockicensis, Munneckella tribuscamera, Natantesprifmata rogersi та Hartonella oblonga. Результати проведеного дослідження свідчать про те, що мікроскопія у відбитому світлі є ефективним методом вивчення вапняних мікрофосилій. Ovummuridae могли бути більш розповсюдженими, ніж вважалося раніше, їхній стратиграфічний і палеогеографічний діапазон міг бути значно ширшим, а позарифова зона, імовірно, була для них найкращим середовищем.

Ключові слова: Ovummuridae; Wenlock Edge; вапняні мікрофосилії; силур Готландії; мікроскопія у відбитому світлі

Translator: Oleksandr Kovalchuk 

Chinese

英国施洛普郡马奇温洛克灰岩组的Ovummuridae (钙质微体化石)

Ovummuridae是一种钙质卵形微体化石,其分类位置不明。对这些化石的有限的观察研究是由于它们仅出现于保存完好的碳酸盐岩中,这些碳酸盐岩几乎没有或没有经历过成岩作用或加积新生变质作用。马奇温洛克灰岩组 (侯墨阶) 以其保存异常完好且种类繁多的化石生物群而闻名,但Ovummuridae化石之前从未在该组地层中观察和报道过。本文介绍了英国施洛普郡马奇温洛克灰岩组的礁外灰岩中的Ovummuridae化石。作者使用反射光显微镜分析研究了124个抛光和蚀刻的薄片中的Ovummuridae化石,共鉴定了6591个个体,其中包括几种以前未描述的形态类型。本文引入了三个新属,Munneckella、NatantesprifmataHartonella,以及四个新种Minourella wenlockiensis、Munneckella tribuscamera、Natantesprifmata rogersiHartonella oblonga。该研究表明,反射光显微镜是观察钙质微化石的有效工具。Ovummuridae可能比以前报道的更丰富,其地层和古地理范围进一步扩大,本文强调礁外体系可能是微体化石的首选环境。

关键词:Ovummuridae;温洛克边缘;钙质微体化石;哥得兰志留纪;反射光显微镜

Translator: Hongshan Wang

French

Ovummuridae (microfossiles calcaires) de la formation des calcaires Wenlock de Much, Shropshire, Royaume-Uni

Les Ovummuridae sont des microfossiles calcaires, en forme d’œuf, d’affinités taxonomiques inconnues. Ces microfossiles sont rarement observés car ils ne sont présents que dans des roches carbonatées exceptionnellement préservées, qui n’ont pas, ou peu subies de néomorphisme par aggradation. La formation des calcaires Wenlock (Homérien) de Much est bien connue pour son biote exceptionnel très diversifié, mais les Ovummuridae n’y avaient jusqu’alors ni été observés ni mentionnés. Cet article présente la population d’Ovummuridae de la zone « off-reef tract » de la formation des calcaires Wenlock de Much, Shropshire, Royaume-Uni. Les auteurs ont analysé 124 sections fines polies, préparées avec attaque à l’acide, à l’aide d’un microscope à lumière réfléchie pour y déceler des Ovummuridae. Au total, 6591 ovummuridés ont été identifiés, dont trois nouveaux genres, Munneckella, Natantesprifmata et Hartonella, et également quatre nouvelles espèces, Minourella wenlockiensis, Munneckella tribuscamera, Natantesprifmata rogersi et Hartonella oblonga, décrits ici pour la première fois.

Cette étude montre que le microscope à lumière réfléchie est adéquat et efficace pour observer les microfossiles calcaires. Les Ovummuridae sont probablement plus abondants que ce qui a été décrit jusqu’à présent ; cette étude montre qu’ils ont une distribution stratigraphique et paléogéographique plus étendue que ce qui était connu ; l’environnement de l’« off-reef tract » était peut-être l’environnement préféré de ces microfossiles.

Mots-clés : Ovummuridae ; Wenlock Edge ; microfossiles calcaires ; Silurien du Gotland ; microscope à lumière réfléchie.

Translator: Denis Audo

Slovak

Ovummuridae (vápnité mikrofosílie) zo súvrstvia Much Wenlock Limestone, Shropshire, UK

Ovummuridae sú vápnité mikrofosílie vajcovitého tvaru s nevyjasneným taxonomickým postavením. Vyskytujú sa iba vo výnimočne zachovaných karbonátových horninách, ktoré prešli minimálnou alebo žiadnou diagenézou či agradačným neomorfizmom. Súvrstvie Much Wenlock Limestone (homér) je síce preslávené výnimočne zachovanou a bohatou fosílnou biotou, zástupcovia Ovummuridae však dosiaľ z týchto hornín zaznamenaní neboli. Táto práca je prvá správa o spoločenstve Ovummuridae z nerífových vápencov spomenutého súvrstvia vystupujúceho v Shropshire, UK. Autori pri pátraní po zástupcoch Ovummuridae analyzovali s použitím odrazovej svetelnej mikroskopie 124 naleštených a leptaných výbrusov. Identifikovaných bolo celkom 6591 ovumuridov vrátane doteraz neopísaných morfotypov tejto skupiny. Vytýčené sú tri nové rody (Munneckella, Natantesprifmata a Hartonella) a štyri nové druhy (Minourella wenlockiensis, Munneckella tribuscamera, Natantesprifmata rogersi a Hartonella oblonga). Odrazová svetelná mikroskopia sa osvedčila ako efektívna a účinná metóda na vyhľadávanie vápnitých mikrofosílií. Ovummuridae sú vo fosílnom zázname zrejme oveľa početnejšie ako sa v minulosti myslelo, pričom ich známy stratigrafický rozsah a paleogeografické rozšírenie bude zväčšené. Uprednostňovaným habitatom týchto organizmov zrejme bolo mimorífové prostredie.

Kľúčové slová: Ovummuridae; Wenlock Edge; vápnité mikrofosílie; silúr Gotlandu; odrazová svetelná mikroskopia

Translator: Matúš Hyžný

 

logo smallPalaeontologia Electronica
Webmaster
1998–2023
26 years of electronic palaeontology

PE is archived by Internet Archive.