SEARCH SEARCH

Article Search

On the “screamer-like” birds from the British London Clay: An archaic anseriform-galliform mosaic and a non-galloanserine “barb-necked” species of Perplexicervix

Gerald Mayr, Vicen Carrió, and Andrew C. Kitchener

Plain Language Abstract

We revise putative anseriform birds from the early Eocene London Clay of Walton-on-the-Naze (Essex, UK). We detail that anseriform affinities of the recently described Danielsavis nazensis are not strongly supported and that the species shares presumably derived characteristics with the Galliformes, which are the extant sister taxon of the Anseriformes). If D. nazensis is an anseriform bird, it is the phylogenetically earliest-diverging currently known, and in view of its morphological distinctness, the species is here assigned to a new taxon (Danielsavidae, fam. nov.). Among the material that was previously likened to Danielsavis are various fossils, which are not from galloanserine birds. Some of these have cervical vertebrae with an unusual tuberculate surface and are assigned to the taxon Perplexicervix, within the new family Perplexicervicidae. A new species, P. paucituberculata, is described and postcranial elements that are tentatively referred to this species show a resemblance to the Otidiformes (bustards). If a classification into the Otidiformes is corroborated by future studies, the fossils would constitute the first formally described Paleogene record of this Old World group of birds.

Resumen en Español

In progress

Traducción: Francesco Gascó (Grupo de Biología Evolutiva, UNED y Sociedad Española de Paleontología) or Diana Elizabeth Fernández

Deutsche Zusammenfassung

Über die „Wehrvogelartigen“ Vögel aus dem britischen London Clay: Ein ursprüngliches Gänse-Hühnervogel-Mosaik und eine nicht zu den Galloanseres gehörende Art von Perplexicervix mit Tuberkeln an den Halswirbeln

Wir revidieren kürzlich beschriebene und mutmaßlich anseriforme Vögel aus dem frühen Eozän des London Clays von Walton-on-the-Naze (Essex, Großbritannien). Phylogenetisch relevante Skelettelemente von Danielsavis nazensis Houde et al., 2023 werden beschrieben, die in der ursprünglichen Beschreibung nicht berücksichtigt wurden, einschließlich der Flügel- und Gaumenbeine. Wir weisen darauf hin, dass Verwandtschaftsbeziehungen von D. nazensis zu den Anseriformes nicht gut belegt sind und dass die Art mutmaßlich abgeleitete Merkmale mit den Galliformes teilt. Tatsächlich kann nicht eindeutig festgestellt werden, ob Danielsavis ein hühnerartiger Stammgruppenvertreter der Anseriformes ist, oder ob das Taxon einen gänsevogelartiger Stammgruppenvertreter der Galliformes darstellt; unsere erneute Analyse einer erweiterten Datenmatrix aus der Originalbeschreibung stützt Affinitäten zu den Hühnervögeln. Wenn es sich bei D. nazensis um einen anseriformen Vogel handelt, ist es die unter den derzeit bekannten die phylogenetisch am frühesten divergierende Art, und angesichts ihrer morphologischen Verschiedenheit wird die Art hier einem neuen Taxon (Danielsavidae, fam. nov.) zugeordnet. Zu dem Material, das zuvor mit Danielsavis verglichen wurde, gehören verschiedene Fossilien, die nicht von galloanserinen Vögeln stammen. Einige davon haben Halswirbel mit einer ungewöhnlichen, mit kleinen Tuberkeln bedeckten Oberfläche und werden Perplexicervix Mayr, 2010, innerhalb des neuen Taxons Perplexicervicidae, fam. nov., zugeordnet. Eine neue Art, P. paucituberculata, wird beschrieben und postkraniale Elemente, die vorläufig dieser Art zugeordnet werden, zeigen eine Ähnlichkeit mit den Otidiformes (Trappen). Wenn eine Klassifizierung in die Otidiformes durch zukünftige Studien bestätigt wird, würden die Fossilien die ersten formell beschriebenen paläogenen Nachweise dieser Vogelgruppe aus der Alten Welt darstellen.
Schlüsselwörter: Aves; fossile Vögel; neue Familie; neue Art; Walton-on-the-Naze

Translator: Authors

Arabic

Translator: Ashraf M.T. Elewa

Polski

O ptakach z British London Clay: Archaiczna mozaika cech blaszkodziobych-grzebiących i gatunek Perplexicervix z „kolcowatą szyjką”

Niedawno ponownie przyjrzeliśmy się opisanym domniemanym ptakom blaszkodziobym z wczesnego eocenu London Clay z Walton-on-the-Naze (Essex, Wielka Brytania). Doniesiono, że filogenetycznie istotne elementy szkieletu Danielsavis nazensis Houde et al., 2023 zostały pominięte w oryginalnym opisie, w tym kości skrzydłowe i podniebienne. Wyszczególniamy, że powinowactwo D. nazensis do blaszkodziobych nie jest dostatecznie potwierdzone i że gatunek ten ma prawdopodobnie wspólne cechy charakterystyczne z Galliformes. W rzeczywistości nie jest to proste ustalenie, czy Danielsavis jest blaszkodziobym z grupy macierzystej podobnej do blaszkodziobych, czy też reprezentuje blaszkodziobe z bazalnej grupy grzebiących, a nasza ponowna analiza poprawionej macierzy danych z oryginalnego opisu potwierdziła powinowactwa do grzebiących. Jeśli D. nazensis jest ptakiem blaszkodziobym, jest to obecnie znany najwcześniej filogenetycznie zróżnicowany gatunek, a ze względu na jego morfologiczną odrębność gatunek ten przypisano tutaj do nowego taksonu (Danielsavidae, fam. nov.). Wśród materiałów, które wcześniej porównywano do Danielsavis, znajdują się różne skamieniałości, które nie pochodzą od ptaków Galloanserae. Niektóre z nich mają kręgi szyjne z niezwykłą powierzchnią guzkowatą i przypisano je Perplexicervix Mayr, 2010 w ramach nowego taksonu Perplexicervicidae, fam. nov. Opisano nowy gatunek, P. paucituberculata, a elementy pozaczaszkowe, które wstępnie odnoszą się do tego gatunku, wykazują podobieństwo do Otidiformes (dropi). Jeśli przyszłe badania potwierdzą klasyfikację do Otidiformes, skamieniałości będą stanowić pierwszy formalnie opisany zapis paleogeński dotyczący tej grupy ptaków Starego Świata.
Słowa kluczowe: Aves; ptaki kopalne; nowa rodzina; nowe gatunki; Walton-on-the-Naze

Translator:  Krzysztof Stefaniak 

Ukrainian

Про “паламедеєподібних” птахів із британської лондонської глини: архаїчна гусеподібно-куроподібна мозаїка та негалоансеринний “шипошийний” вид Perplexicervix

Ми переглянули нещодавно описані рештки передбачуваних гусеподібних птахів із ранньоеоценового місцезнаходження з лондонської глинистої формації Уолтон-он-Наз (Ессекс, Великобританія). У цій статті йдеться про філогенетично значущі елементи скелета Danielsavis nazensis Houde et al., 2023, які не були включені у вихідний опис, включаючи крилоподібні та піднебінні кістки. Ми вказуємо, що спорідненість D. nazensis з гусеподібними не має переконливих підтверджень і що цей вид має імовірно похідні характеристики від Galliformes. Насправді, непросто визначити, чи є Danielsavis куроподібною базальною групою гусеподібних або є гусеподібною стовбуровою групою куроподібних; наш повторний аналіз виправленої матриці даних із вихідного опису підтвердив схожість із куроподібними. Якщо D. nazensis є гусеподібним птахом, то це філогенетично найбільш ранній вид, що дивергував, із відомих на сьогодні, і зважаючи на його морфологічну своєрідність тут він віднесений до нового таксона (Danielsavidae, fam. nov.). Серед матеріалу, який раніше пов'язували з Danielsavis, є різні рештки птахів, які не належать до галоансерин. Деякі з них мають шийні хребці з горбкуватою поверхнею і відносяться до Perplexicervix Mayr, 2010 нового таксону Perplexicervicidae, fam. nov. Описано новий вид, P. paucituberculata, та посткраніальні елементи, умовно віднесені до цього виду, що виявляють схожість із такими Otidiformes (дрофами). Якщо приналежність до Otidiformes підтвердиться під час майбутніх досліджень, ці рештки стануть першою офіційно зареєстрованою палеогеновою знахідкою цієї групи птахів у Старому Світі.

Ключові слова: Aves; викопні птахи; нова родина; новий вид; Уолтон-он-Наз.

Translator: Oleksandr Kovalchuk \

Chinese

来自英国伦敦粘土组的“似叫鸭”鸟类: 一种古老的鸡雁镶嵌特征和非鸡雁类Perplexicervix属具 “倒钩颈”的种

我们重新研究最近描述的来自Walton-on-the-Naze (英国埃塞克斯) 始新世早期伦敦粘土组的可能的雁形鸟类。本文报道的Danielsavis nazensis Houde et al., 2023 的与系统发育相关的骨骼元素如翼状肢和腭骨在原始描述中被忽略。我们详细说明了 D. nazensis 的雁形亲缘关系并没有得到强有力的支持, 并且该种可能与鸡形目具有共同的衍生特征。实际上, 确定 Danielsavis 是否为类鸡形干群雁形类, 或者为代表类雁形的干群鸡形类并不容易, 而且我们对原始描述的修正数据矩阵的重新分析支持其鸡形类亲缘关系。如果 D. nazensis 是一种雁形鸟类, 那么它是目前已知的系统发育最早分化的一支: 且鉴于其形态上的独特性, 该种在此被纳入一新科 (Danielsavidae)。之前被描述为Danielsavis的材料包括不同的种类, 这些化石并非都属于鸡雁类。其中一些颈椎具有不寻常的结节表面, 本文将其归入新科 Perplexicervicidae 的Perplexicervix属并建立一个新种, 即P. paucituberculata。暂时归入该种的颅后元素显示出与鸨形目 (鸨) 的相似性。如果后续研究能证实其鸨形目分类, 这些化石将是首次正式描述的旧大陆该类鸟类的古近纪记录。

关键词: 鸟纲; 化石鸟类; 新科; 新种; Walton-on-the-Naze

Translator: Hongshan Wang

French

Sur les oiseaux "criards" des London Clay britannique : une mosaïque d’ansériforme-galliforme archaïque et une espèce de Perplexicervix non galloanserine à "cou barbelé".

Nous revisitons les oiseaux ansériformes présumés récemment décrits dans les London Clay du début de l'Eocène de Walton-on-the-Naze (Essex, Royaume-Uni). Des éléments du squelette de Danielsavis nazensis Houde et al., 2023, pertinents d'un point de vue phylogénétique, sont rapportés alors qu'ils avaient été omis dans la description originale, notamment les ptérygoïdes et les palatins. Nous notons que les affinités ansériformes de D. nazensis ne sont pas fortement soutenues et que l'espèce partage des caractéristiques, probablement dérivées, avec les Galliformes. En fait, il n'est pas facile de déterminer si Danielsavis fait partie du groupe souche des ansériformes de type galliforme ou s'il représente un groupe souche des galliformes de type ansériforme, et notre nouvelle analyse d'une matrice de données (modifiée par rapport à la description originale) soutient des affinités avec les galliformes. Si D. nazensis est un oiseau ansériforme, il s'agit de la divergence phylogénétique la plus précoce actuellement connue et, compte tenu de sa morphologie distincte, l'espèce est ici assignée à un nouveau taxon (Danielsavidae, fam. nov.). Parmi le matériel précédemment assimilé à Danielsavis, on trouve divers fossiles qui ne proviennent pas d'oiseaux galloanserins. Certains d'entre eux ont des vertèbres cervicales avec une surface tuberculée inhabituelle et sont attribués à Perplexicervix Mayr, 2010, au sein du nouveau taxon Perplexicervicidae, fam. nov. Une nouvelle espèce, P. paucituberculata, est décrite et les éléments postcrâniens qui sont provisoirement rapportés à cette espèce montrent une ressemblance avec les Otidiformes (outardes). Si une classification dans les Otidiformes est corroborée par de futures études, ces fossiles constitueraient le premier enregistrement paléogène formellement décrit de ce groupe d'oiseaux de l'Ancien Monde.

Mots-clés : Aves ; oiseaux fossiles ; nouvelle famille ; nouvelle espèce ; Walton-on-the-Naze

Translator: Vincent Perrier

Russian

О "паламедея-подобных" птицах из Лондонской глинистой формации: Архаичная мозаика гусеобразные-куринобразные и не галлоансеринные "шипо-шейные" виды Perplexicervix

Мы пересмотрели недавно описанных предполагаемых гусеобразных птиц из раннеэоценового местонахождения из Лондонской глинистой формации Уолтон-он-Наз (Эссекс, Великобритания). Здесь сообщается о филогенетически значимых элементах скелета Danielsavis nazensis Houde et al., 2023, которые не были включены в исходное описание, включая крыловидные и небные кости. Мы подробно указываем, что родство D. nazensis с гусеобразными не имеет убедительных подтверждений и что этот вид имеет предположительно производные характеристики от Galliformes. На самом деле, непросто определить, является ли Danielsavis куриноподобной стволовой группой гусеобразных или представляет собой гусеподобную стволовую группу куринообразных; наш повторный анализ исправленной матрицы данных из исходного описания подтвердил сходство с куринообразными. Если D. nazensis является гусеобразной птицей, то это филогенетически наиболее ранний дивергировавший вид из известных в настоящее время, и ввиду его морфологического своеобразия здесь он отнесен к новому таксону (Danielsavidae, fam. nov.). Среди материала, который ранее связывали с Danielsavis, есть различные остатки, которые не относятся к галлоансериновым птицам. Некоторые из них имеют шейные позвонки с необычной бугорчатой поверхностью и относятся к Perplexicervix Mayr, 2010 нового таксона Perplexicervicidae, fam. nov. Описан новый вид, P. paucituberculata, и посткраниальные элементы, условно отнесенные к этому виду, обнаруживающие сходство с Otidiformes (дрофами). Если принадлежность к Otidiformes подтвердится в будущих исследованиях, эти остатки станут первой официально зарегистрированной палеогеновой находкой этой группы птиц Старого Света.

Ключевые слова: Aves; ископаемые птицы; новое семейство; новый вид; Уолтон-он-Наз

Translator: Leonid Voyta