SEARCH SEARCH

Article Search

The challenge of hard-to-reach spaces in mechanical fossil preparation: Development of the Wada air scribe, a novel short-bodied air scribe with an adjustable handle

Tomonori Tanaka, Kazumi Wada, Akiko Shinya, and Tadahiro Ikeda

Plain Language Abstract

Fossil preparation is a crucial aspect of palaeontological research, involving the delicate task of removing rock matrix from fossils. One of the main tools used for fossil preparation is a pneumatic air scribe. Traditional pen-shaped air scribes, often exceeding over 100 mm and fixed working angles can get stuck within narrow or hard-to-reach spaces or limited working spaces. To overcome these limitations, we have developed the innovative short-bodied air scribe that we named Wada air scribe. The Wada air scribe has a remarkably compact body, measuring just 35 mm, coupled with a hinged handle that allows for adjustable working angles ranging from 0 to 90 degrees. This design allows preparators to work comfortably and naturally, even in the most challenging locations. In this article, we provide detailed instruction with design drawings, enabling fossil preparators worldwide to replicate and utilize this revolutionary air scribe in their work.

Resumen en Español

El reto de los espacios de difícil acceso en la preparación mecánica de fósiles: desarrollo de la amoladora neumática Wada, una nueva amoladora neumática de cuerpo corto con mango ajustable

Las amoladoras neumáticas son herramientas esenciales para la preparación mecánica de fósiles, especialmente de vertebrados. Los preparadores de fósiles deben elegir el tamaño y la potencia de la amoladora neumática en función del volumen y la dureza de la matriz rocosa y de los especímenes fósiles. Sin embargo, las amoladoras de aire tradicionales, caracterizadas por sus vástagos largos, rectos y en forma de bolígrafo (normalmente de 100-150 mm de longitud) y sus cabezas fijas, plantean dificultades en espacios estrechos y de difícil acceso, como las intrincadas superficies óseas y las cavidades profundas dentro de los fósiles. Además, cuando se preparan fósiles de microvertebrados, el limitado espacio de trabajo entre la lente del objetivo del microscopio y el espécimen fósil para las amoladoras de aire largas dificulta una preparación eficaz. Para superar estas dificultades, hemos desarrollado la amoladora de aire Wada, una novedosa amoladora de aire de cuerpo corto fabricada con materiales que se pueden adquirir fácilmente en tiendas de bricolaje. El nuevo punzón neumático Wada tiene un cuerpo excepcionalmente compacto de 35 mm y el mango con bisagra proporciona un ángulo de trabajo ajustable para un uso ergonómico y versátil. A pesar de su cuerpo corto, el rendimiento de la nueva amoladora de aire Wada es comparable al de las amoladoras de aire convencionales con un tamaño de estilete similar. Además, la amoladora neumática Wada puede reciclar los punzones usados que son demasiado cortos para seguir utilizándolos con las amoladoras de aire convencionales. En conjunto, la amoladora neumática Wada ofrece una solución eficaz a las limitaciones de los punzones neumáticos convencionales, mejorando las posibilidades de los preparadores de fósiles en su imprescindible labor.

Palabras clave: amoladora neumática; métodos paleontológicos; técnicas de laboratorio; micropreparación

Traducción: Juan Antonio Pérez-Claros. Departamento de Ecología y Geología, Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga

Deutsche Zusammenfassung

Die Herausforderung schwer zugänglicher Stellen bei der maschinellen Fossilienpräparation: Entwicklung des Wada-Druckluftstichlers, ein neuartiger Druckluftstichler mit kurzem Körper und verstellbarem Griff

Druckluftstichler sind wichtige Werkzeuge für die mechanische Fossilienpräparation, insbesondere bei Wirbeltierfossilien. Fossilienpräparatoren müssen die Größe und Leistung des Druckluftstichlers je nach Volumen und Härte der Gesteinsmatrix und der fossilen Proben auswählen. Herkömmliche Druckluftstichler, die sich durch ihre langen, geraden, stiftförmigen Schäfte (typischerweise 100-150 mm lang) und festen Köpfe auszeichnen, stellen jedoch bei engen und schwer zugänglichen Stellen, wie z. B. komplizierten Knochenoberflächen und tiefen Hohlräumen in Fossilien, eine Herausforderung dar. Bei der Präparation von Mikrovertebraten-Fossilien behindert zudem der begrenzte Arbeitsraum für lange Druckluftstichler zwischen der Objektivlinse des Mikroskops und dem fossilen Präparat eine effektive Präparation. Um diese Herausforderungen zu überwinden, haben wir den Wada-Druckluftstichler entwickelt, einen neuartigen Druckluftstichler mit kurzem Körper, der aus in Baumärkten erhältlichen Bauteilen hergestellt wird. Der neue Wada-Druckluftstichler hat ein außergewöhnlich kompaktes 35-mm-Gehäuse und einen Griff mit Scharnier, der einen einstellbaren Arbeitswinkel für eine ergonomische und vielseitige Verwendung bietet. Trotz des kurzen Gehäuses ist die Leistung des neu entwickelten Wada-Druckluftstichlers vergleichbar mit der von herkömmlichen Druckluftstichlern mit ähnlicher Stiftgröße. Darüber hinaus kann der Wada-Druckluftstichler gebrauchte Stifte, die zu kurz sind, um sie in herkömmlichen Druckluftstichlern weiter zu verwenden, wiederverwenden. Insgesamt bietet der Wada-Druckluftstichler eine effektive Lösung für die Einschränkungen herkömmlicher Druckluftstichler und verbessert die Möglichkeiten von Fossilienpräparatoren bei ihrer wichtigen Arbeit.

Schlüsselwörters: Druckluftstichler; paläontologische Methoden; Labortechniken; Mikropräparation

Translator: Eva Gebauer

Arabic

1296 arab

Translator: Ashraf M.T. Elewa

Polski

Wyzwanie związane z trudno dostępnymi przestrzeniami w mechanicznej preparacji skamieniałości: opracowanie rysika powietrznego Wada, nowatorskiego rysika powietrznego o krótkim korpusie z regulowanym uchwytem

Pneumatyczne rysiki powietrzne są niezbędnymi narzędziami do mechanicznego przygotowania skamieniałości, zwłaszcza skamieniałości kręgowców. Osoby przygotowujące skamieniałości muszą wybierać rozmiary i moc rysika powietrznego w zależności od objętości i twardości matrycy skalnej i okazów skamieniałości. Jednakże tradycyjne rysiki pneumatyczne, charakteryzujące się długimi, prostymi trzonkami w kształcie pióra (zwykle o długości 100–150 mm) i stałymi głowicami, stwarzają wyzwania w wąskich i trudno dostępnych przestrzeniach, takich jak skomplikowane powierzchnie kości i głębokie ubytki w skamielinach. Co więcej, podczas przygotowywania skamieniałości mikrokręgowców ograniczona przestrzeń robocza dla długich rysików powietrznych pomiędzy soczewką obiektywu mikroskopu a okazem skamieniałości utrudnia skuteczne przygotowanie. Aby stawić czoła tym wyzwaniom, opracowaliśmy Wada Air Scribe, nowatorski rysik o krótkim korpusie zbudowany z elementów łatwo dostępnych w sklepach z artykułami gospodarstwa domowego. Nowy rysik powietrzny Wada ma wyjątkowo kompaktowy korpus o średnicy 35 mm i uchwyt z zawiasem, zapewniający regulowany kąt pracy, zapewniający ergonomię i wszechstronne zastosowanie. Pomimo krótkiego korpusu, działanie nowo opracowanego rysika pneumatycznego Wada jest porównywalne z konwencjonalnymi rysikami powietrznymi o podobnym rozmiarze igły. Ponadto rysik powietrzny Wada może poddać recyklingowi zużyte igły, które są zbyt krótkie, aby można je było dalej używać w konwencjonalnym rysiku pneumatycznym. Ogólnie rzecz biorąc, rysik powietrzny Wada oferuje skuteczne rozwiązanie ograniczeń konwencjonalnych skrybów powietrznych, zwiększając możliwości preparatorów kopalnych w ich istotnej pracy.

Słowa kluczowe: rysik pneumatyczny; metody paleontologiczne; techniki laboratoryjne; mikropreparat

Translator:  Krzysztof Stefaniak

Ukrainian

Проблема важкодоступних місць у механічному препаруванні скам’янілостей: розробка Wada, нового пневматичного скрайбера з коротким корпусом і регульованою ручкою

Пневматичні скрайбери є важливими інструментами для механічного препарування скам’янілостей, особливо решток хребетних. Препаратори повинні підібрати розміри та потужність скрайбера залежно від об’єму та твердості матриці породи і зразків скам’янілостей. Однак традиційні скрайбери з довгими і прямими ручками (зазвичай 100–150 мм завдовжки) і фіксованими головками створюють труднощі у вузьких і важкодоступних місцях, таких як складна поверхня кістки і глибокі порожнини. Крім того, під час препарування невеликих скам’янілостей обмежений робочий простір для довгих скрайберів між об’єктивом мікроскопа та зразком перешкоджає ефективному препаруванню. Щоб подолати ці проблеми, ми розробили пневматичний скрайбер Wada, нову прилад із коротким корпусом, виготовлений з обладнання, доступного в магазинах товарів для дому. Новий пневматичний скрайбер Wada має винятково компактний 35-міліметровий корпус і ручку з шарніром, що забезпечує регульований робочий кут для ергономічного та універсального використання. Незважаючи на короткий корпус, продуктивність розробленого нами пневматичного скрайбера Wada можна порівняти зі звичайними пневматичними скрайберами з таким же розміром стилуса. Крім того, у Wada можуть бути використані стилуси, які є занадто короткими, щоб надалі використовуватися у звичайних пневматичних скрайберах. Скрайбер Wada пропонує ефективне вирішення обмежень звичайних приладів, розширюючи можливості препараторів у їхній роботі.

Ключові слова: пневматичний скрайбер; палеонтологічні методи; лабораторні методики; мікропрепарування

Translator: Oleksandr Kovalchuk 

Chinese

In progress

Translator: Chenyang Cai. Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences

Yanzhe Fu. Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences

Résumé en Français

Le défi des espaces difficiles à atteindre dans la préparation mécanique des fossiles : développement du burin pneumatique Wada, un nouveau burin pneumatique à corps court avec une poignée réglable

Les burins pneumatiques sont des outils essentiels pour la préparation mécanique des fossiles, en particulier des fossiles de vertébrés. Les préparateurs de fossiles doivent choisir la taille et la puissance du burin pneumatique en fonction du volume et de la dureté de la matrice rocheuse et des spécimens fossiles. Cependant, les burins pneumatiques traditionnels, caractérisés par leurs longues tiges droites en forme de stylo (généralement de 100 à 150 mm de long) et leurs têtes fixes, posent des problèmes dans les espaces étroits et difficiles à atteindre, tels que les surfaces osseuses complexes et les cavités profondes à l'intérieur des fossiles. De plus, lors de la préparation de fossiles de microvertébrés, l'espace de travail limité pour les longs burins pneumatiques entre l'objectif du microscope et le spécimen fossile entrave une préparation efficace. Pour surmonter ces difficultés, nous avons mis au point le burin pneumatique Wada, un nouveau burin pneumatique à corps court fabriquée à partir de matériel facilement disponible dans les magasins de bricolage. Le nouveau burin pneumatique Wada a un corps exceptionnellement compact de 35 mm et sa poignée est munie d'une charnière, ce qui permet d'ajuster l'angle de travail pour une utilisation ergonomique et polyvalente. Malgré son corps court, les performances du nouveau burin pneumatique Wada sont comparables à celles des burin pneumatique conventionnels dotés d'un stylet de taille similaire. En outre, le burin pneumatique Wada permet de recycler les stylets usagés qui sont trop courts pour continuer à être utilisés dans un burin pneumatique conventionnel. Dans l'ensemble, le burin pneumatique Wada offre une solution efficace aux limites des burin pneumatique conventionnels, améliorant les capacités des préparateurs de fossiles dans leur travail vital.

Mots clés : burin pneumatique ; méthodes paléontologiques ; techniques de laboratoire ; microréparation

Translator: Vincent Perrier, Université Lyon.

Russian

Проблема труднодоступных мест при механической обработке окаменелостей: разработка ручной пневмонасадки Wada, новой короткой пневмонасадки с регулируемой ручкой

Ручные пневмонасадки являются важными инструментами для механической подготовки окаменелостей, особенно остатков позвоночных. Специалистам по подготовке окаменелостей необходимо подбирать размеры и мощность насадки в зависимости от объема и твердости породы и ископаемых образцов. Однако традиционные пневмонасадки, характеризующиеся длинными прямыми стержнями в форме ручки (обычно 100–150 мм в длину) и фиксированными головками, не решают проблемы в узких и труднодоступных местах, таких как сложные поверхности костей и глубокие полости внутри окаменелостей. Более того, при обработке остатков мелких позвоночных между объективом микроскопа и ископаемым образцом сохраняется ограниченное рабочее пространство, затрудняющее использование длинных насадок препятствует эффективной работе. Чтобы преодолеть эти проблемы, мы разработали пневмонасадку Wada — новую короткую пневмонасадку, изготовленный из деталей, которые легко найти в магазинах товаров для дома. Новый пневматический инструмент Wada имеет исключительно компактный корпус толщиной 35 мм и ручку с шарниром, обеспечивающим регулируемый рабочий угол для эргономичного и универсального использования. Несмотря на короткий корпус, производительность разработанного инструмента Wada сравнима с производительностью обычных воздушных насадок с иглой аналогичного размера. Кроме того, насадка Wada может применять использованные щупы, которые слишком короткие для дальнейшего использования в обычной пневмонасадке. В целом, насадка Wada эффективно преодолевает ограничения обычных пневмонасадок, расширяя возможности специалистов по подготовке окаменелостей в их важной работе.

Ключевые слова: пневматическая ручная насадка; палеонтологические методы; лабораторные техники; микропепарирование

Translator: Leonid Voyta